Nhất Hưu Hòa Thượng tập 1 - 3

Nhất Hưu Hòa Thượng tập 4 - 6

Nhất Hưu Hòa Thượng tập 7 - 9

Nhất Hưu Hòa Thượng tập 10 - 12

Nhất Hưu Hòa Thượng tập 13 - 15

Nhất Hưu Hòa Thượng tập 16 - 18

Nhất Hưu Hòa Thượng tập 19 - 21

Nhất Hưu Hòa Thượng tập 22 - 24

Nhất Hưu Hòa Thượng tập 25 - 27

Nhất Hưu Hòa Thượng tập 28 - 30

Nhất Hưu Hòa Thượng tập 31 - 33

Nhất Hưu Hòa Thượng tập 34 - 36